☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 25.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miasta ul. Mościckiego 12
44 724 23 11 wew. 242
 


Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. opracowanie projektów potrzeb związanych z zapewnieniem dostaw wody, ciepła, gazu oraz odbioru i oczyszczania ścieków sanitarnych i wód opadowych;
 2. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 3. nadzorowanie systemu odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 5. kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem, o którym mowa w pkt 4;
 6. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kontrola przedsiębiorców wpisanych do rejestru;
 7. nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, a w przypadku stwierdzenia niewykonania tych obowiązków, wydawanie decyzji nakazującej ich realizację;
 8. organizowanie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów na wykonywanie tych usług oraz wydawanie decyzji w tym zakresie;
 9. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 10. prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów oraz usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia;
 11. informowanie społeczeństwa o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
 12. prowadzenie postępowań związanych z przypadkami przekraczania standardów emisyjnych w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami;
 13. przyjmowanie od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz okresowe przedkładanie wyżej wymienionej informacji marszałkowi województwa;
 14. prowadzenie postępowań zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska;
 15. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Prezydenta Miasta;
 16. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
 17. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia przepisów o ochronie środowiska;
 18. wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
 19. prowadzenie postępowań w zakresie naruszenia stosunków wodnych na gruncie;
 20. kontrola wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
 21. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, aktualizacją i wdrażaniem programów i planów z zakresu ochrony środowiska;
 22. prowadzenie w spraw dotyczących obszarów łowieckich, kwot mlecznych, kolczykowania bydła, upraw maku;
 23. nadzór nad realizacją zadań statutowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

W ramach Wydziału Ochrony Środowiska funkcjonuje Zespół ds. walki ze smogiem, do którego zadań należy w szczególności:

 1. prowadzenie działań w obszarze problematyki poprawy jakości powietrza w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki, inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza oraz dokonywanie analiz i ocen sytuacji,
 2. uczestniczenie w opracowaniu i wdrażaniu planów i programów strategicznych w zakresie poprawy jakości powietrza, w szczególności Programu Stop Smog;
 3. ewaluacja działań dotyczących zinwentaryzowanych obszarów mających wpływ na jakość powietrza w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki, w tym w szczególności istotnych źródeł emisji, procesów inwestycyjnych, celów i efektów wynikających z dokumentów programowych i strategicznych funkcjonujących w ramach działań organów Gminy;
 4. udział w pracach zespołów, komisji, związków i innych branżowych gremiów zgodnie z odrębnymi dyspozycjami Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz współpraca i współdziałania z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi spółkami i jednostkami organizacyjnymi oraz z instytucjami i innymi podmiotami w zakresie przygotowywania odpowiednich programów, analiz, ocen oraz działań wpływających na poprawę jakości miejskiego powietrza;
 5. śledzenie na bieżąco inicjatyw ustawodawczych oraz analiza projektów ustaw i innych aktów prawnych, w szczególności w zakresie ich wpływu na poprawę jakości powietrza w mieście;
 6. informowanie oraz dostarczanie wsparcia w celu kreowania skutecznej polityki poprawy jakości powietrza,
 7. współpraca ze Strażą Miejską w celu usprawnienia kontroli jakości paliw spalanych w paleniskach indywidualnych;
 8. koordynowanie działań edukacyjnych inicjowanych w celu ochrony i poprawy jakości powietrza;
 9. podejmowanie inicjatyw mających na celu zmianę regulacji prawnych dla poprawy jakości powietrza i opiniowanie inicjatyw podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza w mieście oraz wspieranie ich poprzez wskazywanie możliwości różnorodnych rozwiązań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 10:18:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Węgrzynowski
(2019-03-06 10:09:55)
 
 
ilość odwiedzin: 5743639

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X