☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Wtorek 22.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Biuro Ochrony Środowiska

Biuro Ochrony Środowiska


44 724 23 11 wew. 242
dyrektor
Marzena Mencfel


Do zadań Biura Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) opracowanie projektów potrzeb związanych z zapewnieniem dostaw wody, ciepła, gazu oraz odbioru i oczyszczania ścieków sanitarnych i wód opadowych;
2) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) nadzorowanie systemu odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
5) kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem, o którym mowa w pkt 4;
6) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kontrola przedsiębiorców wpisanych do rejestru;
7) nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, a w przypadku stwierdzenia niewykonania tych obowiązków, wydawanie decyzji nakazującej ich realizację;
8) organizowanie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów na wykonywanie tych usług oraz wydawanie decyzji w tym zakresie;
9) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
10) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów oraz usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia;
11) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną oraz o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi;
12) informowanie społeczeństwa o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
13) prowadzenie postępowań związanych z przypadkami przekraczania standardów emisyjnych w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami;
14) przyjmowanie od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz okresowe przedkładanie wyżej wymienionej informacji marszałkowi województwa;
15) prowadzenie postępowań zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska;
16) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Prezydenta Miasta;
17) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;
18) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia przepisów o ochronie środowiska;
19) wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
20) prowadzenie postępowań w zakresie naruszenia stosunków wodnych na gruncie;
21) kontrola wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
22) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, aktualizacją i wdrażaniem projektów programów i planów z zakresu ochrony środowiska;
23) prowadzenie w spraw dotyczących obszarów łowieckich, kwot mlecznych, kolczykowania bydła, upraw maku;
24) nadzór nad realizacją zadań statutowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

 
Wytworzył:
Konrad Król
Udostępnił:
Marek Pacek
(2009-12-03 10:18:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Orzeszek
(2016-09-22 08:47:12)
 
 
ilość odwiedzin: 5154156

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X